Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 03 : 1
Năm 2021 : 830
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CHƯƠNG TRÌNH ÔN TẬP TIẾNG ANH 9 CHUYÊN ĐỀ 3: WISH SENTENCES CONDITIONAL SENTENCES lúc 9 giờ 00 sáng ngày 31/3/2020 trên KTV

CHƯƠNG TRÌNH ÔN TẬP TIẾNG ANH 9
CHUYÊN ĐỀ 3: WISH SENTENCES
CONDITIONAL SENTENCES lúc 9 giờ 00 sáng ngày 31/3/2020 trên KTV:

CHƯƠNG TRÌNH ÔN TẬP TIẾNG ANH 9

CHUYÊN ĐỀ 3: WISH SENTENCES

CONDITIONAL SENTENCES

I. WISH SENTENCES (CÂU ĐIỀU ƯỚC)

 

* NOTES

Lùi 1 bậc thì (Simple Present → Simple Past)

Câu khẳng định → câu phủ định (và ngược lại)

E.g:  + He isn’t here.     

         → I wish …

        + He can’t speak English fluently.     

         → He wishes …

PRACTICE 1

I. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

1. I wish the weather ________ fine today.                  

A.  is                    B. are                             C. were                 D. has been

2. He wishes he________ the next match.

A.  win                           B. would win                 C. won                  D. has won

3. Mai wishes she _________ English fluently.

A.  speak              B. can speak                  C. speaks                        D. could speak

II. Finish the second sentence using the words given.

1. Hoa is bad at English.

à Hoa wishes …

2. I don’t have a smart phone.

à I wish …

3. I’m sorry. Nam will not go to the party.

à I wish …

 

II. CONDITIONAL SENTENCES (CÂU ĐIỀU KIỆN)   

NOTES: Khi từ 1 câu nói chuyển sang mệnh đề If (If clauses):

- Động từ trong mệnh đề If (if clauses) lùi một bậc thì: Simple Present → Simple Past.

- Câu khẳng định → Câu phủ định (và ngược lại).

E.g.: I do not have enough money. I do not buy a new car.

    If …

- Câu bắt đầu bằng “because” → If clause

E.g.: He doesn’t pass his exam because he is lazy.

   →  If he …

- Câu bắt đầu bằng “so”, mệnh đề đứng trước “so” là mệnh đề if

E.g.:  I don’t have his number, so I don’t phone him.

      If I

* Unless = If …. not

E.g.:  If you do not hurry, you will be late for school.

     = Unless

PRACTICE 2

I. Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

1. He would give you the money if he __________ it.

A. has                            B. would have                C. will have          D. had

2. If the roofer doesn't come soon, the rain __________ inside.

A. leak                  B. leaks                                    C. will leak           D. would leak

3. If I go to bed late, I often __________ tired in the morning.

A. feel                    B. feels                         C. felt                             D. would feel

II. Finish the second sentence using the words given.

1. Study hard or you will fail the coming exam.

à If you

2. I’m not rich, so I don’t live in a big house.

à If I

3. We don’t visit you very often because you live so far away.

à If you


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip
Văn bản mới